Զարգացման Հայկական Բանկ
Զարգացման Հայկական Բանկը 2014 ֆինանսական տարում հանդես է գալիս մրցունակ վարկային պայմաններով Փետրվարի 26-ին, Զարգացման Հայկական Բանկի գլխամասային գրասենյակում տեղի ունեցավ Զարգացման Հայկական Բանկի մամուլի ասուլիսը:   Զարգացման Բանկի բոլոր առանցքային ցուցանիշները ծրագրավորվածի համեմատ գերակատարվել են 2013թ. ընթացքում Զարգացման Հայկական Բանկը մի շարք կարևոր հոդվածներով ապահովել է ծավալային աճ Զարգացման Բանկն արժանացել է պատվոգրի եվրապարտատոմսերով առաջին գործարքը կնքելու համար Զարգացման Հայկական բանկը Հայաստանի Հանրապետության եվրապարտատոմսերով ՀՀ ֆինանսական շուկայում կնքել է առաջին գործարքը, որի համար արժանացել է պատվոգրի ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-ի  «Բորսայի լավագույն անդամ 2013» ամենամյա մրցանակաբաշխության ժամանակ: ՛՛Ակնթարթային՛՛ սպառողական վարկեր մինչև 7 մլն ՀՀ դրամ, մինչև 7 տարի մարման ժամկետով Զարգացման Հայկական Բանկը, շարունակելով բարելավել մատուցվող ծառայությունների պայմանները, երկարաձգել է ՛՛Ակնթարթային՛՛ սպառողական վարկերի և արտարժութային չվերականգնվող քարտային վարկային գծերի տրամադրման ժամկետները մինչև 7 տարի:   Վճարե′ք MasterCard և Maestro քարտերով և շահե′ք Զարգացման Հայկական Բանկը Արմենիան Քարդ ՓԲԸ և MasterCard Ընկերությունների հետ համատեղ իրականացնում է խրախուսական ծրագիր MasterCard քարտատերերի համար:  

Նորություններ
26.02.2014
Զարգացման Հայկական Բանկը 2014 ֆինանսական տարում հանդես է գալիս մրցունակ վարկային պայմաններով Փետրվարի 26-ին, Զարգացման Հայկական Բանկի գլխամասային գրասենյակում տեղի ունեցավ Զարգացման Հայկական Բանկի մամուլի ասուլիսը:  
04.02.2014
Զարգացման Բանկի բոլոր առանցքային ցուցանիշները ծրագրավորվածի համեմատ գերակատարվել են 2013թ. ընթացքում Զարգացման Հայկական Բանկը մի շարք կարևոր հոդվածներով ապահովել է ծավալային աճ

Հաշվիչ
Հաշվեք
Ձեր Վարկը
Ավելին
Հաշվեք
Ձեր Ավանդը
Ավելին

Զարգացման Հայկական Բանկ, ՀՀ, ք. Երևան, 0015, Պարոնյան 21/1, հեռ.` /37410/ 59 15 15, ֆաքս` /37410/ 59 14 05, S.W.I.F.T. ARDEAM 22, էլ. հասցե` info@armdb.com
Զարգացման Հայկական Բանկն ուրախ է տեսնել Ձեզ իր հաճախորդների թվում և սիրով առաջարկում է Ձեզ բանկային հաշիվների  բացում և սպասարկում, դրամարկղային գործառնություններ, արտարժութային փոխարկման գործարքներ, չեկային գրքույկների տրամադրում, ինչպես նաև կոմունալ վճարումների ընդունում:

Հաշվի բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն են`

Իրավաբանական անձանց համար

 1. հիմնադիր փաստաթուղթ*
 2. գրանցման վկայական*
 3. ռեզիդենտ լինելու դեպքում` հարկ վճարողի հաշվառման համար*
 4. ղեկավարի, գլխավոր հաշվապահի և/կամ այլ իրավասու անձանց նշանակման վերաբերյալ հրամաններ
 5. ստորագրության իրավունք ունեցող անձանց անձնագրեր
 6. տեղեկանք` մասնակիցների վերաբերյալ
 7. լիցենզիա` լիցենզավորվող գործունեության դեպքում

Անհատ ձեռնարկատերերի համար

 1. անձնագիր
 2. սոցիալական քարտ (ՀՀ քաղաքացիների համար)
 3. գրանցման վկայական
 4. ռեզիդենտ լինելու դեպքում` հարկ վճարողի հաշվառման համար*

Ֆիզիկական անձանց համար

 1. անձնագիր
 2. սոցիալական քարտ (ՀՀ քաղաքացիների համար)

*Բնօրինակները կամ նոտարական հաստատմամբ պատճենները

Հաճախորդներին բանկում տրամադրվում է ստորագրության նմուշի քարտ, որում հաճախորդի լիազորված անձինք ստորագրում են բանկի աշխատակցի ներկայությամբ: Ստորագրության նմուշի քարտը, իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում, ենթակա է հաստատման համապատասխան հարկային մարմիններում: Մինչև պատշաճ գրանցված  քարտը բանկ ներկայացնելը հաճախորդն իրավասու չէ տնօրինելու իր բանկային հաշիվը, ստանալու կանխիկ դրամական միջոցներ կամ իրականացնել վճարումներ:
Հաշվի բացման տևողությունը կազմում է ընդամենը 5-10 րոպե:
Զարգացման Հայկական Բանկն իր հաճախորդներից չի պահանջում հաշվի նվազագույն մնացորդի ապահովում:
Բանկային հաշիվները փակվում են համաձայն հաճախորդի դիմումի: Եթե հաշիվը փակելիս, Ձեր հաշվին առկա են դրամական միջոցներ, ապա Դուք կարող եք ստանալ դրանք կանխիկ կամ փոխանցել այլ հաշիվներին (այդ թվում` ավանդային): Յուրաքանչյուր տարվա սկզբին բանկային հաշիվները սառեցվում են, եթե՝
ա) հաշվի զրոյական մնացորդի և միաժամանակ նախորդ տարում շրջանառություն չունենալու դեպքում
բ) նախորդ 2 տարիների ընթացքում գործարքներ չիրականացնելու դեպքում: Այս դեպքում հաշիվների մնացորդները տեղափոխվում են հատուկ հաշվին: Սառեցված հաշիվների մնացորդների նկատմամբ 2013 թվականի հունվարի 1-ից տոկոսներ չեն հաշվարկվելու: Հաճախորդի կողմից պահանջի ստացման դեպքում բանկային հաշիվներն ապասառեցվում են և մնացորդները վերականգնվում:

Եթե Ձեր բանկային հաշվին կատարվել է այլ արժույթով դրամական միջոցների մուտք, ապա այդ միջոցները փոխարկվում են այլ արժույթի հաշվի` բանկի կողմից սահմանված և տվյալ պահին գործող փոխարժեքներով:
Բանկը կարող է արգելափակել Ձեր բանկային հաշիվը և սահմանափակել դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու Ձեր իրավունքները, ինչպես նաև առանց Ձեր կարգադրության հաշվից դրամական միջոցների բռնագանձում կատարել` դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի հիման: Այդ մասին Ձեզ կտեղեկացնեն բանկում:
Ֆիզիկական անձինք Զարգացման Հայկական Բանկում դրամային և արտարժութային փոխանցումներ կարող են կատարել նաև առանց հաշիվ բացելու` ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթ:

Կոմունալ վճարումներ
Զարգացման Հայկական Բանկն առաջարկում է հարմարավետ և ակնթարթային ծառայություն, որի միջոցով Դուք կարող եք կատարել Ձեր բոլոր կոմունալ վճարումները, այդ թվում լիցքավորել Ձեր հեռախոսի կանխավճարային քարտերն ինչպես կանխիկ, այնպես էլ Ձեր բանկային հաշվից:

Ուշադրություն. Զարգացման Հայկական Բանկում ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորված է Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից` հետևյալ սահմանաչափերով
ա) միայն դրամային բանկային հաշվի դեպքում` չորս միլիոն ՀՀ դրամ
բ) միայն արտարժութային բանկային հաշվի դեպքում` երկու միլիոն ՀՀ դրամ
գ)դրամային և արտարժութային հաշիվների դեպքում, երբ դրամային հաշվի գումարը երկու միլիոն ՀՀ դրամից ավելի է`երաշխավորվում է միայն դրամային հաշիվը` մինչև չորս միլիոն ՀՀ դրամով
դ) դրամային և արտարժութային հաշիվների դեպքում, երբ դրամային հաշվի գումարը պակաս է երկու միլիոն հայկական դրամից`երաշխավորվում է դրամային հաշիվը ամբողջությամբ և արտարժութային հաշիվը` երկու միլիոն դրամի և հատուցված դրամային հաշվի տարբերության չափով:
"Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին" ՀՀ օրենքի հետ կարող եք ծանոթանալ բանկի Հաճախորդների սպասարկման վարչությունում կամ այցելելով հետևյալ կայք` https://www.cba.am/AM/lalaws/Fiz._andzanc_bankayin_avandneri_hatucum.pdf:

Հաշվի բացման և սպասարկման պայմաններն են.

1.

Բանկային հաշվի բացման և տարեկան սպասարկման վարձ

ա) իրավաբանական անձանց համար

բ) ֆիզիկական անձանց համար

 

անվճար

2. Ֆաքսիմիլային սպասարկում անվճար
3. հաշվի քաղվածքի և/կամ գործարքը հաստատող այլ փաստաթղթի տրամադրում անվճար
4. տեղեկանքի տրամադրում 2.500 ՀՀ դրամ
5. աուդիտորական նպատակով տեղեկության հաստատում 4.500 ՀՀ դրամ
Բանկային հաշվի մնացորդի դիմաց հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույքներն են`
 Հաշվի դրական մնացորդի դիմաց տոկոսների վճարում* Անվանական տոկոսադրույք Տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն
1.
ՀՀ դրամով
4% 4.04%
2. Արտարժույթով 1% 1.002%

* Սույն մասով սահմանված տոկոսները վճարվում են միայն բանկային հաշվի մնացորդի դիմաց: Բանկերի թղթակցային հաշիվները կառավարվում են պայմանագրային հիմունքներով: Տոկոսների վճարումն իրականացվում է կիսամյակային կտրվածքով: Ֆիզիկական անձանց վճարվող տոկոսագումարները ենթակա են հարկման (եկամտահարկը կազմում է 10%):

Տեղեկատվական ամփոփագիր


Թարմացվել է` 24.03.2014 10:57


Արտարժույթի փոխարժեքներ
18.04.2014, 10:01 Առք Վաճառք
USD/AMD 413 415.5
GBP/AMD 690 699
EUR/AMD 570 575
CHF/AMD 461 472
RUB/AMD 11.51 11.87
GEL/AMD 226 246

Հարց Վարչության նախագահին
Ձեր հարցերին կպատասխանի Վարչության նախագահ Կարեն Սարգսյանը
Ուղղել հարց

   

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում կայքում հղում կատարված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղակայված գովազդների համար, և այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով:

Բանկի մասին | Ծառայություններ | Հաշվետվություններ | Բաժնետերեր | Կարգավորում | Նորություններ | Հետադարձ կապ
Copyright 2014 Armenian Development Bank. Developed by Studio One